• سلام دوستان کام به کام از اولین روز ماه مبارک رمضان دوباره شروع به فعالیت کرده است امید واریم که هیچ وقت دیگه این فعالیت قطع نشود و همیشه مستمر باشد با امید روزای بهتر

اطلاعاتی از عکاسی در دوره ناصرالدین شاه

Armaghan

عضو

عکاسی در ایران نخستینبار در دورهی ناصرالدینشاه شکوفا شد و مورد توجه قرار گرفت. یک عکاس، اطلاعات خود را در این زمینه در کتابی با عنوان «اخبار عکاسی در عهد ناصری» منتشر کرده است.
نازنین زنگیآبادی در گفتوگو با خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، دربارهی انتشار این کتاب گفت: من فوق لیسانس عکاسی دارم و وقتی برای پایاننامهام دنبال سوژه میگشتم، در مشورت با محمد ستاری، موضوع عکاسی در دورهی ناصرالدینشاه را برای پایاننامهام انتخاب کردم.

او ادامه داد: جرقهی اولیه این کار از طرف آقای محمدرضا طهماسبپور، از اساتید عکاسی زده شد و او اطلاعاتی را که بهدست آورده بود، در اختیار من گذاشت. برای یادداشتبرداری دربارهی این موضوع به کتابخانهی ملی رفتم و روزنامههای دورهی ناصری را برای یافتن خبرهای عکاسی در آن زمان، یک به یک بررسی و هر خبری را که دربارهی عکاسی بود، یادداشت کردم. در این میان، به اصطلاحاتی برمیخوردم که با آنها آشنا نبودم و مجبور میشدم از اساتیدم کمک بگیرم. یک سال زمان برد تا یادداشتبرداریها تمام شود.

زنگیآبادی همچنین اظهار کرد: سال ۱۳۹۰ از پایاننامهام دفاع کردم و تصمیم گرفتم این اطلاعات را بهصورت کتاب تدوین کنم. این کتاب بیشتر وجههی پژوهشی دارد و تلاش شده، اخبار عکاسی در دورهی ناصرالدینشاه چه در داخل و چه در خارج از کشور و همچنین عکاسان ایرانی و عکاسان خارجی که برای عکاسی به ایران میآمدند، در این کتاب بررسی شود.
او گفت: این کتاب میتواند منبع و مرجع برای کسانی باشد که میخواهند اطلاعاتی از آن دوره بهدست آورند. استخراج اطلاعات یک دورهی خاص، از سختترین بخشهای کارهای پژوهشی است. من بارها مجبور میشدم بهخاطر یک عکس، یک هفته به کتابخانهی ملی رفتوآمد کنم.
وی افزود: برای این پژوهش از روزنامههایی مانند «وقایع اتفاقیه»، «مریخ»، «دانش» و «شرف» استفاده کردم. این کتاب در ۱۶۸ صفحه با ۷۱ عکس توسط انتشارات «پیکره» منتشر شده است.


منبع : ایسنا
 
بالا