پرسش هایی از خود برای فروش بیشتر


پرسشهایی از خود جهت افزایش فروش در بازار رقابتی

۱– چرا مشتریان از من میخرند ؟ (علل خرید از من )

۲– چرا کسی از من خرید نمیکند ؟ (موانع افزایش فروش )

۳– چه کارهایی کنم که از من خرید کنند ؟ ( راه کارها وروشهای افزایش فروش  در بازار رقابتی)

۴– چرا من از فروشگاه خاصی خرید میکنم ؟

۵-چرا من ازیک  فروشگاه خاص خرید نمیکنم ؟

۶-فروشنده باید چه کند که من از او خرید کنم ؟

۷– دلایل موفقیت فروشندگان موفق چه بوده است ؟

۸– دلایل موفقیت من چیست ؟

۹– علل خرید/عدم خرید کدامند ؟

۱۰-چگونه داسنتن دلایل خرید یا عدم خرید ،به  افزایش فروش  منجرشود؟

0 دیدگاه