٢٧ شعار برند های مختلف

 

27  شعار برند های معروف :

در این باره نیز بخوانید :  11 نکته ایجاد برند 

1 – مک دونالد - “I’m Lovin’ It” 
عاشقشم

2- KFC – “Finger Lickin’ Good”
خوردن انشگت خوبه

3 - Subway – “Eat Fresh”
تازه بخورید

4 - Kit Kat – “Have a Break, Have a Kit Kat”
یک اسراحت داشته باش یک کیت کت داشته باش
5 - Skittles – “Taste the Rainbow”
رنگین کمان رو بچش

6 - Rice Krispies – “Snap! Crackle! Pop!”
بشکن ! تق ! پاپ

7 - Kelloggs Frosties – “They’re GR-R-R-reat”
اونا عااااااااالین!

8 - Dr Pepper – “What’s the Worst That Could Happen?”
"بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیفتد چیست؟

9 - Red Bull – “It Gives You Wiiiings!”
بهت بال میده

10 - Typhoo – “You Only Get an ‘OO’ With Typhoo”
برند  Typhoo چندین شعار در تبلیغات خود را در طول سال ها استفاده کرده است. هرچند که در ذهن مردم قرار می گیرد و هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. "شما فقط" OO "با Typhoo دریافت کنید" نشان می دهد که چقدر آرامش بخش و لذت بخش چای خوب است. ( احتمالا  OO تداعی کننده ی چشم ها میباشند)

11 - Carlsberg – “Probably the Best Beer in the World”
Carlsberg - "احتمالا بهترین آبجو در جهان"

12 - Tesco – “Every Little Helps”
تسکو - "هر چیز کوچکی کمک میکند"

13 - Maybelline – “Maybe She’s Born With It, Maybe It’s Maybelline”
شاید با اون متولد شده شاید اون Maybelline است.

14 - L’Oreal – “Because You’re Worth It”
چونکه ارزششو داری 

15 - Max Factor – “The Make Up of Make Up Artists”
میک آپ هنرمندان میک آپ 

16 - De Beers – “A Diamond is Forever”
یک الماس برای همیشه

17 - Nike – “Just Do It”
فقط انجامش بده ! 

18 - HSBC – “The World’s Local Bank”
بانک محلی جهانی

19 - Energizer – “It Keeps Going, and Going, and Going...”
"ادامه می یابد، می رود، و می رود ..."

20 - MasterCard – “For Everything Else, There’s MasterCard”
برای همه چیز دیگر MasterCard وجود دارد"

21 - Audi – “Vorsprung durch Technik”
انگلیسی: advancement through technology
ترجمه : پیشرفت از طریق تکنولوژِی

22 - Jaguar – “Grace, Space, Pace”
ظرافت فضا سرعت

23 - Zurich –Because Change Happens
چون تغییر رخ میدهد

24 - Panasonic – “Ideas for Life”
ایده هایی برای زندگی

25 - Google – “Don’t be Evil”
شیطان نباش

26 -  Apple – “Think Different”
متفاوت بیندیش

27 - Superdream – “Normal Sleeps. Super Dreams.”
خواب عادی رویاهای فوق العاده

0 دیدگاه