درج اطلاعات آگهی دهنده

درج اطلاعات شخصی مانند نام،ایمیل، وتلفن همراه به اعتبار آگهی شما کمک مینماید.

آگهی های فاقد نام و نشان کمتر مورد توجه قرار می گیرند و عموما تایید نخواهند شد و در سایت نمایش داده نمیشوند .